Ogólne zasady wynajmu i pobytu w apartamentach Vela Mare
 
 
Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
 
 
 
Zasady rezerwacji
 
1. Zgłoszenie wynajęcia apartamentu niezależnie od jego rodzaju wiąże się z koniecznością
dokonania rezerwacji telefonicznie lub drogą elektroniczną oraz
wpłaceniem zadatku w ustalonym terminie na podane konto w potwierdzeniu.
 
2. Rezerwacji dokonać można telefonicznie, osobiście w siedzibie Vela Mare ul. Morska 5
w Dziwnówku, bądź korzystając z modułu rezerwacji na stronie internetowej.
 
3. Po uzgodnieniu terminu wynajmu do Klienta zostaje przesłane potwierdzenie rezerwacji
zawierające: cenę , termin wynajmu , wysokość zadatku i numer konta , na który ten zadatek
powinien być wpłacony.
 
4. Po dokonaniu rezerwacji w terminie 5 dni roboczych ( o ile nie zostanie ustalone inaczej )
Klient wpłaca na konto firmy zadatek w wysokości 30% całkowitej ceny wynajmu.
 
5. Wpłata zadatku w podanym terminie jest jednoznaczna z zawarciem umowy wynajmu oraz
akceptacją regulaminu.
 
6. Brak wpłaty w określonym terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji o czym Klient
nie musi być poinformowany.
 
7. Pozostałą część należności Klient wpłaca gotówką w dniu przyjazdu w biurze Vela Mare lub
przelewem na konto podanym podczas rezerwacji, przy czym środki muszą się znaleźć na
koncie najpóźniej w dniu rozpoczęcia wynajmu.
 
8. Jakiekolwiek zmiany rezerwacji muszą być dokonane w formie pisemnej i będą zawierane na
zasadzie dobrowolnego porozumienia stron.
 
9. Ceny świadczeń dla gości są cenami umownymi i zawierają podatek od towarów i usług.
 
10. Klient zobowiązany jest także do uiszczenia opłaty klimatycznej za każdy dzień pobytu w
wysokości ustalonej przez Urząd Gminy Dziwnów.
 
Rezygnacja z pobytu oraz zwrot zadatku
 
1. W przypadku rezygnacji z pobytu i poinformowaniu o tym fakcie pisemnie w terminie do 30
dni przed datą rozpoczęcia wynajmu zadatek zostaje zwrócony po potrąceniu kosztów
administracyjnych w wysokości 100 zł.
 
2. W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia
wynajmu zadatek nie zostaje zwrócony.
 
3.Zwrot wpłaconego zadatku następuje w terminie 14 dni na wskazany w zgłoszeniu rezygnacji
rachunek bankowy.
 
Doba najmu
 
1. Apartament wynajmowany jest na doby hotelowe.
 
2. Pobyt rozpoczyna się od godz. 16:00 a kończy w dniu wyjazdu o godz. 10:00 .Istnieje
możliwość przyjazdu w innym czasie, ale musi być on uzgodniony wcześniej.
 
3. W przypadku przedłużenia pobytu, bez wcześniejszego uzgodnienia, Klient może zostać
obciążony kosztami wynajmu za okres w jakim dodatkowo zajmował apartament, a w
przypadku gdy nieuzgodniony pobyt uniemożliwia zajęcie apartamentu przez kolejnego
Klienta także kosztami dodatkowymi, wynikającymi z niezrealizowanej umowy.
 
4. Wcześniejszy wyjazd Klienta nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany
pobyt.
 
5. Vela Mare może odmówić przyjęcia klienta po godz. 24.00 gdy taka pora przyjazdu nie
została wcześniej uzgodniona.
 
6. Ewentualna nieobecność Klienta w ustalonym dniu rozpoczęcia wynajmu będzie
potraktowana jak zerwanie umowy.
 
Meldunek i pobyt w wynajmowanym apartamencie
 
1. Pracownik Vela Mare prezentuje Klientowi wynajęty apartament w celu sprawdzenia zgodności stanu apartamentu i jego wyposażenia z wcześniej przedstawioną ofertą.
 
2. Przy braku zastrzeżeń pracownik firmy dopełnia formalności związanych z zameldowaniem ( Klient ma obowiązek przedstawienia dokumentu stwierdzającego jego tożsamość ) i
rozliczeniem końcowym oraz przekazuje klucze do apartamentu Klientowi, po pobraniu kaucji zwrotnej w wysokości 150 zł.
 
3. Po przejęciu apartamentu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za znajdujące się w
apartamencie elementy wyposażenia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub
uszkodzeń elementów wyposażenia Klient ma obowiązek ich zgłoszenia Wynajmującemu
najpóźniej w dniu następnym. Brak zgłoszenia jest równoznaczny z brakiem zastrzeżeń.
 
4. Podczas odbioru, przez pracownika Wynajmującego, apartamentu po zakończonym okresie
wynajmu, dokonane zostaną, w obecności klienta, oględziny stanu wyposażenia. Odmowa
udziału w odbiorze apartamentu nie zwalnia Klienta z ewentualnej odpowiedzialności za
stwierdzone szkody. Stwierdzone braki lub uszkodzenia zostaną odtworzone na koszt Klienta.
 
5. W przypadku konieczności przeprowadzenia, w wyniku zniszczenia, jakichkolwiek prac
remontowych Klient może zostać obciążony także kosztami wynajmu w okresie prac
odtwórczych.
 
6. Klucze zostają przekazane pracownikowi firmy zawsze w apartamencie po wcześniejszym,
telefonicznym, ustaleniu godziny zakończenia wynajmu i sprawdzeniu stanu apartamentu.
 
Prawa Gościa i obowiązki Gościa
 
1. W apartamencie może mieszkać maksymalnie tylko taka ilość osób jaka została przedstawiona w ofercie wynajmu.
 
2. W obiekcie panuje ogólnie przyjętych norm zachowania społecznego w tym, w szczególności,
ciszy nocnej (od godz. 22.00 do 7.00 ).
 
3. Miejsce postojowe na parkingu Vela Mare jest dostępne dla Klientów tylko podczas
zarezerwowanego pobytu. Po zakończonym pobycie miejsce postojowe musi zostać niezwłocznie zwolnione.
 
4. Niezastosowanie się Klientów do powyższego może skutkować rozwiązaniem umowy w
trybie natychmiastowym. W takim przypadku Klientowi nie należy się zwrot kosztów wynajmu.
 
5. Klient jest zobowiązany o zgłaszanie wszystkich niedogodności w związku z pobytem w
apartamentach, a także ewentualnych awarii i szkód.
 
6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania na terenie Vela Mare przepisów związanych z
bezpieczeństwem pożarowym, oraz przepisów porządkowych.
 
7. Od momentu rozpoczęcia pobytu Klient zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek
przedstawicieli obiektu, które umożliwią realizację pobytu.
 
Odpowiedzialność Vela Mare
 
1. W przypadku gdy, z przyczyn obiektywnych, Vela Mare nie może wywiązać się z umowy
wynajmu, ma ona obowiązek zaoferować Klientowi apartament w tym samym terminie o
podobnym standardzie lub wyższym. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmiany zostają mu w trybie
natychmiastowym zwrócone.
 
2.Vela Mare nie ponosi odpowiedzialności za drogocenne rzeczy, pieniądze i dokumenty
pozostawione w apartamencie, a także za ewentualne uszkodzenia samochodu na miejscu
parkingowym.
 
3.Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Klienta
zostaną odesłane na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji biuro
przechowa przedmioty przez okres jednego miesiąca, a następnie przekaże na cele charytatywne.
 
4.Dane osobowe naszych Klientów zostaną należycie zabezpieczone i zostaną użyte wyłącznie na
potrzeby świadczenia usługi oraz w celu przesyłania późniejszych informacji marketingowych.
 
Reklamacje
 
1. Klient jest zobowiązany o zgłaszanie wszystkich niedogodności w związku z pobytem w
apartamentach, a także ewentualnych awarii i szkód.
 
2.Uwagi i reklamacje związane z wynajętym apartamentem w Vela Mare należy zgłaszać możliwie bezpośrednio po stwierdzeniu podstaw do ich zgłoszenia, do biura Vela Mare, który jest zobowiązany do zbadania zasadności złożonej reklamacji.
 
3. Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie załatwienia sprawy
Gość składający reklamację zostanie poinformowany.
 
4. Roszczenia wobec Vela Mare przedawniają się po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia pobytu.
 
Pozostałe uwagi
 
1. W wynajmowanych apartamentach jest bezwzględny zakaz palenia.
 
2. Pościel może być wymieniona podczas pobytu na życzenia Klienta za dodatkową opłatę 25 zł/ 1
komplet.
 
3. Pobyt zwierząt musi być uzgodniony z wynajmującym.
 
4. Pobierana jest zwrotna kaucja przy meldunku w wysokości 150 zł
 
5. W przypadku zagubienia kluczy Klient zostaje obciążony kwotą 100 zł.
 
6. W apartamentach zakazuje się przechowywanie ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. Ponadto z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, żelaznych elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia apartamentu.
 
7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w wynajmowanych apartamentach
i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich
funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 
8. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umów o świadczenie usług świadczonych przez
Vela Mare i zostaje udostępniony do wiadomości Gości na stronie www.velamare.pl oraz
w apartamentach.
 
9. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez
Vela Mare dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Klienta w apartamencie, w szczególności do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Klienta w bazie danych Vela Mare Gość ma prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania (zasady RODO).